Vaspitni rad

Vaspitni rad u Domu planiran je osmišljen i organizovan. Sadržaji vaspitnog rada omogućavaju adaptaciju, socijalnu integraciju, osposobljavanje za efikasno učenje, formiranje kulturnih i higijenskih navika i kreativnu organizaciju slobodnog vrmena.

 

 

Svaki vaspitač u okviru vaspitne grupe obradi određeni broj vaspitnih tema u toku školske godine. Jedan deo tema je obavezan, a drugi deo zavisi od zainteresovanosti i sklonosti učenika.

Da bi se  uspešno usvojilo  školsko gradivo kućnim redom određeno  je vreme za obavezno učenje, a po potrebi vaspitači  individualno rade sa učenicima na izradi domaćih zadataka i savlađivanju školskog gradiva.

Porodica i vaspitači zajedno učestvuju u programu intenzivne adaptacije učenika na novu sredinu.

 

 

Kreativnost se u Domu učenika maksimalno podstiče, a ostvaruje se tako što je svaki učenik zavisno od skolonosti uključen u jednu ili više sekcija.

Pogledaj sekcije

U slobodno vreme učenici učestvuju na raznim priredbama i takmičenjima u školi i van škole, učestvuju na predavanjima i prezentacijama, posećuju izložbe, predstave i druga kulturna dešavanja u gradu.